جانباختگان راه آزادی ایران – پایگاه شاهرخی – ۱۸ تیر – نوژه