برای دومین سالگرد درگذشت سرهنگی بنی عامری

برای دومین سالگرد درگذشت سرهنگ بنی عامری مطلبی را در وب سایت آرشید دات کام گذاشته ام که لینک آنرا اینجا می آورد

http://arshid.com/Shahrokhi

پاینده ایران آزاد ویادش جاویدان و راهش پر روهر باد

خلبان آرشید مطیع قوانین

نگاره بالا در یکشنبه یازده بهمن ۲۵۷۴ شاهنشاهی برابر با ۳۱ژانویه ۲۰۱۶ساعت ۱۷۰۳

 در بیمارستانی نزدیک سوییس کاتج لندن گرفته شده است

نشسته سرهنگ بنی عامری

ایستاده از راست

خلبان آرشید مطیع قوانین – دکتر زرتشت ستوده – سرهنگ ***** تاگرفتن تاییدیه از نام بردن ایشان

— February 17, 2018

What Do You Think?