گر مرد رهی٫ میان خون باید رفت

یادش شاد و راهش پر رهرو باد

برای آزادی مام میهن

طراح پایگاه شاهرخی
— February 13, 2017

What Do You Think?